RoboRAVE SUMO

Turnaj SUMO robotov

Pravidlá súťaže RoboRAVE SUMO


Táto súťaž pozostáva zo stavania a programovania vlastného robota na zápas SUMO (vytláčanie z ringu).

0. Definícia zápasu a všeobecné podmienky

Krátky popis: Podobne ako v tradičnom japonskom bojovom umení sa roboty snažia vytlačiť súpera von z ringu.

Zápas sa vedie medzi dvoma tímami, pričom každý tím má jedného alebo dvoch súťažiacich. Ku ringu smie pristúpiť iba jeden člen tímu, ostatní sledujú spolu s obecenstvom. V súlade s pravidlami hry (ďalej len ako "tieto pravidlá") súťaží každý tím na Dohyo (ring pre sumo) s robotom, ktorý samostatne zostrojili podľa špecifikácie v časti 2. Zápas začína na pokyn rozhodcu a pokračuje dovtedy, pokiaľ súťažiaci nezíska 2 body Yuhkoh alebo neuplynie čas určený na zápas. Víťaza zápasu určuje rozhodca.

Súťažiaci Tím
- tím pozostáva najviac z 2 členov a
- registráciou potvrdzujete, že všetci členovia tímu sú oboznámení s pravidlami, chápu im a budú ich rešpektovať

Súťažné kategórie:
Je možné súťažiť v jednej z troch nasledujúcich kategórií. Jeden robot môže byť prihlásený iba v jednej z nich. Berte prosím do úvahy, že tiež nie je fér postaviť viacero rovnakých alebo veľmi podobných robotov.

Sumo Junior
- vek oboch členov je menej ako 14 rokov v deň konania súťaže
- ihrisko má priemer 126cm
- maximálny rozmer robota je 20 x 20cm
- maximálna hmotnosť robota je 1500g
Sumo
- vek oboch členov je menej ako 19 rokov v deň konania súťaže (žiaci ZŠ/SŠ)
- ihrisko má priemer 77cm
- maximálny rozmer robota je 15 x 15cm
- maximálna hmotnosť robota je 1000g
Sumo Open
- je možné používať akékoľvek súčiastky
- vek členov tímu nie je ničím obmedzený
- ihrisko má priemer 77cm
- maximálny rozmer robota je 15 x 15cm
- maximálna hmotnosť robota je 750g
- ak robot spĺňa predpoklady na zaradenie do kategórie LEGO, nepatrí do tejto kategórie
- nie je možné použiť hotového zakúpeného robota, konštrukcia musí byť dielom autora

1. Turnaj

1.1 Turnaj

Počas turnaja súťažiaci so svojimi robotmi odohrajú viacero zápasov. Výhercom sa stáva tím, ktorý získa najviac bodov za vyhraté kolá (jednotlivé súboje).

1.2 Zápas

Zápas pozostáva maximálne z 3 kôl/súbojov. Každé kolo má najviac 2 minúty a nesmie sa predĺžiť. Tím, ktorý získa ako prvý 2 body, vyhráva zápas. Ak ani jeden tím nezíska 2 body, alebo ak je remíza, vyhráva robot s menšou váhou.

1.3 Začiatok kola

Na začiatku kola rozhodca rozdelí kruh na 4 štvrtiny stredovým krížom. Súťažiaci položia svojich robotov do ringu tak, aby boli k sebe roboty otočené rovnobežne zadnými časťami a musia byť umiestnené v protiľahlom kvadrante. Rozhodca spustí zápas a obaja súťažiaci musia v tej istej chvíli stlačiť štartovacie tlačidlo. Po spustení musí robot ešte 5 sekúnd stáť bez pohnutia. Po tom ako začne zápas, súťažiaci už viac nesmú vstupovať do vyznačeného územia okolo ringu. Doporučujeme mať implementovanú nejakú formu signalizácie spustenia robota, aby ste vedeli okamžite reagovať na situáciu, keď omylom robota nespustíte - v tom prípade rozhodca odštartuje kolo nanovo. Obrázok 1: Rozmiestnenie robotov

1.4 Pozastavenie a reštart kola

Kolo bude pozastavené a reštartované v týchto prípadoch:
- roboty za zasekli na viac ako 15 sekúnd a nemôžu sa už viac pohnúť
- roboty sa zasekli a točia sa dokola viac ako 15 sekúnd
- keď roboty vypadnú z kruhu naraz a preto rozhodca nevie určiť víťaza
V čase reštartovania kola sa nesmú na robotoch vykonávať žiadne opravy alebo zmeny.

1.5 Pozastavenie (odloženie) zápasu

Zápas sa pozastaví (odloží) v tom prípade, ak je robot poškodený a súťažiaci požiada rozhodcu o pozastavenie (odloženie) zápasu, aby mohol súťažiaci svojho robota opraviť. Zápas sa môže odložiť maximálne na 5 minút.

1.6 Bodovanie

Súťažiacemu sa pripíšu body do online tabuľky a do papierovej kartičky súťažiaceho ak:
- jeho robot vytlačil súperovho robota
- súperov robot vyšiel z kruhu sám
- súper bol diskvalifikovaný, pretože porušil pravidlá
- Poznámka: v prípade nejasností má prednosť informácia v kartičke súťažiaceho

1.7 Koniec zápasu

Koniec zápasu je vtedy, keď rozhodca vyhlási víťaza a súperiace tímy si navzájom podajú ruky.

2. Ring Dohyo (ihrisko)

2.1 Špecifikácie dohyo

Ring je drevený kruh hrúbky 2,5 cm s priemerom 126cm pre kategórie LEGO Sumo Junior alebo 77 cm pre kategóriu LEGO Sumo a Sumo Open. Povrch je čierny, matný, rovný. Hraničná čiara je označená ako biela kružnica šírky 4cm pre kategórie LEGO Sumo Junior (resp 2,5 cm pre kategóriu LEGO Sumo a Sumo Open). Táto biela čiara patrí ešte do vnútornej časti ringu. Na všetky rozmery ringu sa vzťahuje tolerancia 5%.

2.2 Exteriér dohyo

Za vonkajšou hranou ringu by malo byť voľné miesto aspoň 50cm. Tento priestor môže byť akejkoľvek farby, z akéhokoľvek materiálu. Plocha s kruhom uprostred sa nazýva “plocha ringu”. Akékoľvek značky a súčasti základne ringu za minimálnymi rozmermi budú tiež považované za vnútrajšok plochy ringu. Obrázok 2: Ring dohyo

3. Robot

3.1 Špecifikácie robota

- Robot musí prejsť štvorcovým otvorom s maximálnym rozmerom robota pre svoju kategóriu
- Celková hmotnosť robota na začiatku zápasu nesmie byť viac ako hmotnosť definovaná pre danú kategóriu
- Výška robota nie je obmedzená
- Robot sa môže zväčšiť po začatí zápasu (až po uplynutí začiatočných 5 sekúnd), ale nesmie sa rozdeliť na viac častí a musí zostať jedným centralizovaným robotom. Roboty porušujúce toto pravidlo prehrávajú zápas. Malé odpadnuté časti s celkovou hmotnosťou pod 15g nespôsobia prehru zápasu, ale nesmú byť úmyselne vypustené vrámci taktiky.
- Všetky roboty musia byť autonómne. Môžu byť použité akékoľvek riadiace mechanizmy, ktoré sú súčasťou robota ak mechanizmus nekomunikuje s externým riadiacim systémom (človekom, strojom alebo iným)
- Robot dostane štítok, na ktorom bude registračné číslo a celková hmotnosť robota. Umiestnite ho viditeľne, aby diváci a rozhodcovia vedeli robota identifikovať
- Robot musí byť postavený výhradne z originálnych a neupravených LEGO dielov, spájaných bez použitia lepidla, riadiaca jednotka môže byť iba LEGO MINDSTORMS, WeDO, Spike alebo Boost (neplatí pre kategóriu Open).
- Zásadné upravovanie robotov počas turnaja je zakázané, malé zmeny do 15g sú povolené, ale je potrebné nahlásiť zmenu hmotnosti rozhodcovi
- Program sa upravovať smie a je možné používať viacero variant programu
- Robot môže byť programovaný použitím ľubovoľného programovacieho jazyka

3.2 Robot nesmie obsahovať

- žiadne prvky, ktoré úmyselne poškodzujú podvozok súpera,
- aktívne rušičky ako napríklad blesk alebo IR LED určené k pomýleniu snímača súperovho robota,
- časti, ktoré by mohli poškodzovať ring
- časti, ktoré môžu obsahovať tekutiny, prášok, plyn alebo iné substancie na hádzanie do súperovho robota nie sú povolené
- akékoľvek horiace zariadenia sú zakázané
- lepkavé látky na zlepšenie trakcie nie sú povolené ak pneumatiky a iné komponenty robota, ktoré sú v kontakte s ringom sú po ich použití schopné zdvihnúť a udržať štandardný hárok papiera A4 (80g/m2) na dobu viac ako dve sekundy
- Senzor Mindsensors Sumo Eyes nie je povolený (okrem kategórie Open)
- zariadenia na zvýšenie prítlaku, ako napríklad vývevy alebo magnety nie sú povolené (okrem kategórie Open)
- žiadne hrany (a nielen tie na radlici) nesmú byť tak ostré, že by mohli poškodiť ring, iných robotov alebo hráčov. V prípade príliš ostrej hrany v kategórii môže rozhodca požiadať o jej mierne zatupenie.
- V LEGO kategóriach sú zakázané lepiace pásky, drôtiky, šróby, alobal a podobne (nie sú to originálne LEGO diely)

3.3 Do súťaže je pripustený len homologizovaný robot, ktorý spĺňa horeuvedené podmienky, najmä:

- prešiel štvorcovým otvorom s rozmerom podľa svojej kategórie (20x20cm, resp. 15x15cm). Kontrolný otvor má presné rozmery a robot, ktorý má 200,5mm cez to neprejde.
- nemá väčšiu hmotnosť ako je prípustné v jeho kategórii (1500g, 1000g, 750g)
- dokáže zo súťažného kruhu v limite 3 minút vytlačiť nehybnú atrapu Sumo robota (rozmery 10x10x10cm, hmotnosť ~500g)
- je označený súťažným číslom
- bol odfotografovaný do albumu súťažiacich robotov
- v prípade veľkého počtu súťažiacich si vylosuje kvalifikačnú skupinu
Tím s homologizovaným robotom získa súťažnú kartu, do ktorej si nechá zapisovať výsledky jednotlivých zápasov.

4. Porušenia pravidiel

4.1 Urážky

Hráč poruší tieto pravidlá, ak slovne uráža oponenta alebo rozhodcov alebo použije robota na prehrávanie urážlivých slov. To isté platí, ak napíše urážlivé slová na telo robota alebo vykonáva akúkoľvek urážlivú činnosť.

4.2 Drobné prehrešky

Za drobné porušenie sa považuje ak hráč:
Vstúpi do ringu počas zápasu. Vstupom do ringu sa rozumie:
- akákoľvek časť hráčovho tela je v ringu
- hráč vloží do ringu nejaké mechanické časti, aby pomohol svojmu robotu
- okrem prípadu keď tak hráč robí, aby vybral robota z ringu po oznámení bodov rozhodcom alebo po zastavení zápasu
Koná nasledovné skutky:
- Dožaduje sa zastavenia zápasu bez vážnych dôvodov
- Zdržuje viac ako 30 sekúnd pred obnovením zápasu, ak rozhodca oznámi predĺženie zápasu
- Spustí robota do činnosti bez 5-sekundovej pauzy po štarte zápasu rozhodcom
- Koná alebo hovorí tak, že tým spochybňuje spravodlivosť zápasu
- Aj po upozornení odmietne podať súperovi ruku

5. Tresty

Hráči, ktorí porušujú pravidlá skutkami popísanými v častiach 3.2 a 4.2 prehrávajú zápas. Rozhodca dá dva body súperovi a vyzve porušovateľa na odchod. Porušovateľ nemá žiadne práva na obhajobu. Udalosti podľa 4.2 sa spočítavajú. Dve takéto porušenia znamenajú jeden bod pre súpera. Porušenia v odseku 4.2 sa spočítavajú len počas 1 zápasu.

6. Zranenia a nehody počas zápasu

6.1. Žiadosť na ukončenie zápasu

Hráč si môže vyžiadať prerušenie hry ak sa on/ona zranil alebo jeho/jej robot mal takú nehodu, že hra nemôže pokračovať.

6.2. Nemožnosť pokračovať v zápase

Ak hra nemôže pokračovať kôli zraneniu hráča alebo nehody robota, hráč, ktorý je príčinou takéhoto zranenia alebo nehody prehral zápas. Ak nie je zrejmé, ktorý tím udalosť zapríčinil, hráč, ktorý nemôže pokračovať v hre alebo ten kto požaduje zastavenie hry bude vyhlásený za porazeného.

6.3. Čas potrebný na vyriešenie úrazu/nehody

O pokračovaní hry v prípade úrazu alebo nehody rozhodujú rozhodcovia alebo organizátori. Rozhodovací proces by nemal trvať dlhšie ako 5 minút.

6.4. Bod udelený hráčovi, ktorý nemôže pokračovať

Víťaz, o ktorom sa rozhodlo podľa odseku 6.2 získa dva body. Ak porazený už získal jeden bod, ostáva mu udelený. Ak situácia popísaná v odseku 6.2 nastane počas predĺženia zápasu, získa víťaz jeden bod.

7.Vyhlasovanie námietok

- Proti rozhodnutiam rozhodcov sa po ukončení zápasu nevyhlasujú námietky.
- Vedúci tímu môže vysvetliť námietky organizátorom pred ukončením zápasu v prípade, že sú pochybnosti o správnom uplatnení pravidiel. Ak nie je prítomný žiaden organizátor, môžu byť námietky povedané rozhodcovi pred koncom zápasu.

8. Rôzne

8.1. Prispôsobivosť pravidiel

V rámci dodržania základnej myšlienky a pravidiel sa môžu tieto pravidlá primerane prispôsobiť tak, aby zahrnuli zmeny v počtoch hráčov a štruktúre zápasov. Pravidlá môžu byť zmenené alebo zrušené organizátormi miestnej súťaže, pokiaľ sú zverejnené pred akciou a sú konzistentne udržované počas jej priebehu.

8.2. Zodpovednosť

- Zúčastnené tímy sú vždy zodpovedné za bezpečnosť ich robotov a sú zodpovední za nehody spôsobené členmi tímu alebo ich robotmi.
- Organizátor a organizačný tím nenesie zodpovednosť za žiaden z incidentov ani nehôd spôsobených zúčastnenými tímami a ich vybavením.

Hodnotenie a priebeh turnaja

Víťazom turnaja sa stane robot s najvyšším počtom získaných bodov Yuhkoh.

V prípade rovnosti bodov rozhodne počet víťazných zápasov.

Roboty, ktoré majú rovnaký počet bodov aj víťazstiev, môže v prípade potreby určenia poradia vyzvať rozhodca na dodatočný zápas.

V prípade väčšieho počtu súťažiacich sa pri registrácii náhodne určí kvalifikačná skupina. V prípade potreby môže hlavný rozhodca pred začatím turnaja preradiť už zaregistrovaného robota do inej skupiny. Počet súťažiacich v jednotlivých skupinách a počet postupujúcich do finálovej skupiny určuje hlavný rozhodca.Celkové poradie v rámci turnaja je dané poradím vo finálovej skupine.